Κυρώσεις Παραβάσεων Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 37/2021 (Α΄94) οι παραβάτες του εν λόγω προεδρικού διατάγματος και των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΕ) 2016/2031 τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34α και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις στα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα διενεργούνται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους του ΥπΑΑΤ, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμπραξη αστυνομικών οργάνων. Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις συντάσσονται αιτιολογημένες εκθέσεις (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα) μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών. Η έκθεση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και δικαιούται να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη κοινοποίηση, τις απόψεις του για την έκθεση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του .

Για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155, η αρμόδια φυτοϋγειονομική υπηρεσία αποστέλλει αντίγραφο της αιτιολογημένης έκθεσης με τα σχετικά αποδεικτικά μέσα και τη νομοθεσία στην οικεία εισαγγελική Αρχή του τόπου της αξιόποινης πράξης με το αίτημα της επιβολής ποινικών κυρώσεων. 

 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Σχετικές Αναρτήσεις