Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(OPERATORS AND CATEGORIES OF ABP PLANTS)
 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  16.07.2024)

 

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

                       ΤΟΜΕΑΣ Ι                                                                                       

- Μονάδες που διενεργούν ενδιάμεσες δραστηριότητες και μονάδες αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία η) και θ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

- Μονάδες αποθήκευσης παράγωγων προϊόντων (άρθρο 24, παρ. 1, στοιχείο ι) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

- Μονάδες αποτέφρωσης / συναποτέφρωσης / καύσης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία β), γ)και δ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες αποτέφρωσης
2. Μονάδες συναποτέφρωσης
3. Μονάδες καύσης

ΤΟΜΕΑΣ IV

- Μονάδες μεταποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο α) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 1
2. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 2
3. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 3
   Μονάδες που παράγουν μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη από μη μηρυκαστικά (για χρήση στη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας/πτηνών/χοίρων)

ΤΟΜΕΑΣ V

- Ελαιοχημικές μονάδες (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VΙ

- Μονάδες βιοαερίου (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VΙΙ

- Μονάδες λιπασματοποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VIII

- Μονάδες παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ε) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ IX 

– Μονάδες χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός τροφικής αλυσίδας (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Αίμα, προϊόντα αίματος, ιατρικά βοηθήματα
2. Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών
3. Δορές, δέρματα και τα προϊόντα τους, βυρσοδεψεία
4. Κυνηγετικά τρόπαια, τρόπαια για ταρίχευση και άλλα παρασκευάσματα
5. Μαλλί, τρίχες, τρίχες χοίρων, φτερά, μέρη φτερών και πούπουλα
6. Υποπροϊόντα μελισσοκομίας
7. Οστά, προϊόντα με βάση τα οστά, κέρατα, προϊόντα με βάση τα κέρατα, χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές
8. Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα προϊόντα γάλακτος, πρωτόγαλα, προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα
9. Άλλα

ΤΟΜΕΑΣ X

– Καταχωρημένοι χρήστες ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για ειδικούς σκοπούς όπως αναφέρονται στα άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 2 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Χρήση για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
2. Χρήση σε ζώα ζωολογικών κήπων/ τσίρκων
3. Χρήση σε νεκροφάγα πτηνά
4. Χρήση σε άλλα άγρια ζώα
5. Άλλες ειδικές χρήσεις σίτισης
6. Άλλες χρήσεις

ΤΟΜΕΑΣ XΙ

– Κέντρα συλλογής (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ XΙΙ

– Μονάδες παρασκευής οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο στ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΙΙ

– Άλλοι καταχωρημένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων
1. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά καλλυντικά προϊόντα
2. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα
3. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατρικά βοηθήματα
4. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro
5. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά κτηνιατρικά φάρμακα
6. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά φάρμακα
7. Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ενδιάμεσα προϊόντα
8. Καταχωρημένοι έμποροι
9. Άλλοι καταχωρημένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων

 

Σχετικές Αναρτήσεις