Κρέας

  • ΚΥΑ 1384/41923/(ΦΕΚ Β΄1127/28.03.2018): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος.
  • ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ(ΦΕΚ B΄1311/17.04.2018): Διόρθωση σφαλμάτων στην 1384/41923/16-3-2018 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1127/ 28/3/2018 (τ. Β’).
  • ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ(ΦΕΚ Β΄4691/19.10.2018): Διόρθωση σφαλμάτων στην 1384/41923/16-3-2018 κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1127/Β’/28.3.2018.
  • ΥΑ 1458/143681/02.06.2020(Β΄2244): Συμπληρωματικά μέτρα σε εφαρμογή του τμήματος Ι του τίτλου II και του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1825/2000 της Επιτροπής σχετικά με την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.
  • ΥΑ 393/33759/23.03.2015(Β΄498): Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών» για το βόειο−μοσχαρίσιο κρέας»
  • ΥΑ 1683/174338/30.06.2020(Β΄2762): Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων.
  • ΥΑ 1106/70387/04.04.2019(Β’1424): Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1182 της Επιτροπής, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1184 και (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων.
  • ΥΑ 176/13383(ΦΕΚ Β΄418/14.02.2017): Ρυθμίσεις για την ειδική εισφορά στο κρέας υπέρ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
  • ΥΑ 2973/300212(ΦΕΚ Β΄5954/13.10.2023): Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, του κρέατος,των αβγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
  • ΥΑ 105/14364(ΦΕΚ Β΄359/19.01.2024):  Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), της ειδικής εισφοράς 0,2 % επί της ανά κιλό αξίας όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από τους πρώτους αγοραστές κρέατος που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του έτους 2023.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχετικές Αναρτήσεις